Edgar Heap of Birds, Heh No Wah Maun Stun He Dun, 1988, Matt’s Gallery, London.
Edgar Heap of Birds, Heh No Wah Maun Stun He Dun, 1988, Matt’s Gallery, London.
Edgar Heap of Birds, Heh No Wah Maun Stun He Dun, 1988. Invitation card.
Edgar Heap of Birds, Heh No Wah Maun Stun He Dun, 1988. Invitation card.
Edgar Heap of Birds, Heh No Wah Maun Stun He Dun, 1988, Matt’s Gallery, London.

Edgar Heap of Birds, Heh No Wah Maun Stun He Dun, 1988, Matt’s Gallery, London.

1/4

Edgar Heap of Birds

Heh No Wah Maun Stun He Dun

28 October – 6 November 1988

Martello Street

What Makes a Man

An installation by Edgar Heap of Birds


Artist profile